zaterdag 17 maart 2018

een stem voor de raad


het eind kwam in zicht van de raadsperiode,
onwennig vertoonden de leden
zich buiten op straat
zij streefden naar macht in de komende raad
en zochten de gunsten van mensen en goden

voor ’t oog van de burgers betraden zij kerken
en lachten naar moeders en kusten een kind,
trotseerden zij regen en wind
en veinsden bezieling voor nuttige werken
zo verfden zij deuren,
zij snoeiden een plant
en reikten (wanneer ’t volk maar keek)
een armlastige d’ hand

zo toonden zij wat zij niet waren
maar leken zij ‘t wel,
zo kreeg elk een gehoor,
zo gaven zij elk hun beloftes weer door
en wierven zij steun voor de volgende jaren

en daags na hun kunsten vertrokken zij weer,
naar het huis van de orde

de stem van het volk zou door ‘jee’ of een ‘nee’
(geroepen op ’t plein en geteld door de klerk)
bepalen wiens dag op de straat
het beste beviel en wie wel of niet mee
mocht besturen
en raadslid zou blijven of worden

© ton de gruijter 

dinsdag 13 maart 2018

galg en rad


de kermis kwam één keer per jaar in de stad
met clowns, acrobaten 
(en meer wat niet deugt,
maar ’t bonte gezelschap gaf reuring en vreugd
en kans op iets moois door een draai aan het rad)

een lot was te koop voor slechts vijf cents per stuk,
te geef voor de geldprijs, een beurs vol met munt,
van zijde een sjaal of wat hen was gegund,
slechts vijf cents per stuk voor een kans op geluk

en tussen ’t geluid van ’t plezier en de zang
beproefde men hier het fortuin
een draai aan het rad
- wie wint er weer wat? –
de één kreeg een goudstuk,
een ander een zak vol ajuin

slechts één in de menigte zweeg
toen zij zag wat zij op haar lotnummer kreeg
met angst in het hart
bekeek zij haar lotbrief, gitzwart
en ver van ’t rumoer ging zij heen

zij school in de schaduw
zij bad om de nacht
maar niet lang was zij nog alleen
want nu kwam de bode, die d’ winst aan haar bracht

hij zei haar, het galgkoord al vooraf geknoopt
‘wie ijdel is hoopt dat men ’t lot nog ontloopt’

© ton de gruijter 

woensdag 28 februari 2018

huize hypochondria


een marktschreeuwer mende het volk op het plein
hij vroeg hen hun kwalen, hun angsten, hun pijn,
beloofde hen heling, verzachting en troost
voor d’ ouden van dagen,
henzelf
en hun kroost

‘vanavond, vanavond, twee straten van hier
herwint u voor vijf stukken munt uw plezier’
ze kwamen,
de dunnen van hart,
de zachten van geest
en zij wier karkas niet meer leek
op hoe ’t ooit was geweest

de steensnijders, stekers van staar, chirurgijns,
(zo bont was ‘t gezelschap, verdiept in gepeins)
de piskijkers, handlezers, tappers van bloed,
zij gaven ’t vertrouwen;
‘bij ons komt het goed’

zo brouwden zij dranken, zij sneden het vel
als niets was te zien zagen zij toch ’t gezwel
ze prevelden, knevelden, knoeiden met vocht
en prezen de mens die hun vaardigheid zocht

en net zo lamlendig (maar iets minder bleek)
verkregen de lieden wat zalf voor een week,
elixer of kruid, voor het maken van thee

de marktschreeuwer proostte;
‘à votre santé!’

© ton de gruijter

maandag 19 februari 2018

dromen en toekomst


zij hadden drie dagen hun goden geëerd,
kloekmoedig verdroegen zij ’t slaan met het touw
(van hennep gedraaid)
zo werden de jongens een man en de meisjes een vrouw
want geen komt tot wasdom die nooit is gedeerd

zo kwamen zij aan op hun dertiende jaar
gekleed in een nieuwe tuniek,
met een band in het haar

uit dertien bazuinen weerklonk de muziek
zij liepen, nog willig, in rijen van twee
met elk een nieuw zwaard langs het lijf
voor ’t geval er een dag ook moest worden gestreden,
maar daarnaast een duif en een tak van d’ olijf,
hun queeste was immers een zoektocht naar rede

zo zagen de ouden hen gaan,
op weg naar de ka, naar ‘de wijdere blik’,
het schip dat al vaak door de wateren voer
met tien man voor ’t want en slechts één voor het roer
en strak stond de vlag van de dappere brik,
de zeilen getaand en het houtwerk geteerd,
de boeg naar de golven gekeerd,
zo zagen de ouden hen gaan

tot hen sprak de preker
(zoals ieder jaar)
‘gaat heen met uw jeugd,
met uw onschuld,
uw dromen
en bid dat u ’t wisselen kunt
tot dat van de toekomst wat u is vergund

© ton de gruijter 

maandag 5 februari 2018

het huis van kraam


hier staat het huis van kraam,
waar borelingen wenen
zodra de warmte is verdwenen
en wachten op hun naam

en daarnaast staat het schikstershuis
waar bloed, belang en geestkracht wordt gewogen
hier telt slechts lot, geen mededogen,
hier krijgt de kleine mens het kruis

zo wordt gemeten en getwijnd
gegund wordt elk het argeloze
maar voor hen allen is gekozen
hoe lang het leidt tot aan het eind

© ton de gruijter 

dinsdag 30 januari 2018

kruizenveld


en zij,
de vrouw van ’t kruizenveld,
zij had inmiddels alles al gezien
zij was de oudste van de stad misschien
zo werd tenminste over haar verteld

    en oud, dat was ze
    passanten meden haar
    uit angst haar stem te horen zeggen
    wat zij toch al wisten
    - oh, ijd’le hoop dat allen zich vergisten –

want steevast zei zij
‘ach, doe geen moeite, sterveling,
u weet dat waar uw tijd verstrijkt
u steeds meer op elkander lijkt
met spieren zonder kracht
met botten zonder macht nog recht te staan

u weet het, maar alleen niet hoe;
iets zuigt ons naar zich toe

u weet het, maar alleen niet hoe
wat helpt u macht of praal of geld
bij ’t vullen van ’t kruizenveld?
nee, denk en bid en vul de leegte die u vreest
wat meer zijn wij dan zaaisel van de volle geest?
u weet het, maar alleen niet hoe;
iets zuigt ons naar zich toe’

© ton de gruijter 

woensdag 17 januari 2018

de kundige


na ’t eggen van ’t land
na ’t weiden van ’t vee,
vermaakten zij zich met slechts luisteren

de adem van wind en van vogels de zang,
het kortte de avond, zo was men tevree
in ’t geluid en de geur van het dal

de vrede ging echter alras weer teloor,
de ledigheid voelde als kussen voor lucifer’s oor
en zo werden bomen gekapt
werden dieren geslacht
en toortsen ontstoken, uit vrees voor de nacht
zij bouwden de huizen voor ’t weven van stof,
voor ’t bakken van steen, een gebedshuis, godlof!

en na ’t noeste arbeiden sloot men de deur

een enkeling miste de geur,
van het dal,
de adem van wind en van vogels de zang,
de rust bovenal

hij schilderde doeken met hoe het hem leek
dat men vroeger de avond bekeek
hij maakte muziek met de klank van de rust
die de brand in het brein zachtjes blust

en zo kwam men ’s avonds bijeen

men keek naar zijn doeken
en hoorde zijn lied
men bleef hem bezoeken
en zei met verdriet;

‘hoe kundig is deze die ’t oog en het oor
laat beleven wat men hier verloor’

zo prees men het dal,
de adem van wind en van vogels de zang,
de rust bovenal

het was zoals ’t hier nooit meer was

© ton de gruijter